Woningbouw De Sniep

Omwonenden van De Sniep konden tot en met 26 oktober 2022 reageren op de concept randvoorwaarden die zijn opgesteld voor woningbouw op deze locatie. De gemeente heeft bekeken of de reacties verwerkt konden worden in de randvoorwaarden. Dit kun je hiernaast lezen in het Eindverslag participatie dat op 10 januari 2023 samen met het raadsvoorstel, het advies van de klankbordgroep en de reactie van de gemeente hierop voor besluitvorming naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Hiermee is het participatietraject over de randvoorwaarden afgerond. Kijk op www.zoetermeer.nl/desniep voor het vervolg.


Het hotel-restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw wordt gesloten en er is een initiatief voor een woningbouwplan van ontwikkelaar Chronos. Omwonenden konden tot en met 26 oktober 2022hun mening geven over de concept randvoorwaarden voor een woningbouwplan op deze locatie.

Randvoorwaarden woningbouw

De huidige kaders voor de locatie zijn niet actueel en zijn minder geschikt als toetsingskader voor een woningbouwplan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op 8 juni 2021 besloten randvoorwaarden voor een woningbouwplan op locatie De Sniep op te stellen. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. De randvoorwaarden worden als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning door ontwikkelaar Chronos.

Omwonenden van De Sniep konden tot en met 26 oktober 2022 reageren op  op de concept randvoorwaarden. Deze vind je hiernaast bij de documenten.

Ontwikkelaar Chronos heeft een model uitgewerkt om te onderzoeken of de randvoorwaarden economisch uitvoerbaar zijn. Dit lijkt het geval.

Deze afbeelding betreft de contouren van de bebouwing die op deze locatie mogelijk is.
Deze afbeelding betreft een uitwerking van de contouren van het mogelijke gebouw.

Wat doen wij met je inbreng?

Wij bundelen alle ontvangen reacties via Doemee en de participatiebijeenkomst van 12 oktober 2022. Wij bekijken of we deze kunnen verwerken in de randvoorwaarden en nemen de reacties of een samenvatting op in het eindverslag participatie. De definitieve randvoorwaarden en het eindverslag participatie zullen na het besluit van de gemeenteraad worden geplaatst op DoeMee en de gemeentelijke website.

Vervolg

De concept randvoorwaarden, het advies van de klankbordgroep en het eindverslag van de participatie zullen we ter besluitvorming aanbieden aan het gemeentebestuur in het vierde kwartaal 2022. Daarna zal ontwikkelaar Chronos een plan maken, rekening houdend met de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Wat ging er aan vooraf?

Omwonenden van De Sniep zijn eerder betrokken via een participatiebijeenkomst op 27 oktober 2021. Daar konden omwonenden reageren op de voor hun belangrijkste thema’s. Ook via Doe Mee konden zij aandachtspunten meegeven.
Uit de aanwezigen op 27 oktober 2021 is een klankbordgroep gevormd. De eerste (digitale) bijeenkomst met de klankbordgroep vond plaats op 20 december 2021. De klankbordgroep heeft in vier bijeenkomsten een volgorde aangebracht en verdere verdieping in de belangrijkste thema’s. Tijdens de laatste bijeenkomst op 6 juli 2022, heeft de gemeente de concept randvoorwaarden gepresenteerd en toegelicht aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft tijdens de zomerperiode hun advies uitgebracht op de concept randvoorwaarden. Dit advies vind je hiernaast bij de documenten.

Bekijk de documenten

Bijeenkomst over De Sniep

Op 12 oktober 2022 was er een inloopbijeenkomst in De Kapelaan in Zoetermeer. Hier werden de thema’s uit de concept randvoorwaarden op informatiepanelen toegelicht en konden omwonenden in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, de Klankbordgroep en ontwikkelaar Chronos. Lees hier het sfeerverslag van deze bijeenkomst.

Meer informatie

Kijk op www.zoetermeer.nl/desniep voor meer informatie over woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep.

 

 

Cookie-instellingen