Edisonpark

Vanaf 2024 zal in het zuidoosten van Zoetermeer Edisonpark verrijzen: een nieuwe woonwijk met circa 550 woningen. Met deze wijk willen de gemeente en de ontwikkelcombinatie Edisonpark een onderscheidend woonmilieu creëren op de locatie van de voormalige volkstuinen aan de Van der Hagenstraat, Oostweg, Australiëweg en Zegwaartseweg. De locatie wordt nu nog doorsneden door de Edisonstraat en zal in de toekomst een aaneengesloten woongebied vormen. Door de huidige Edisonstraat te verleggen en van twee volkstuinen één nieuw woonpark te maken, ontstaat Edisonpark.

In 2018 heeft de gemeente Zoetermeer een ambitiedocument voor deze locatie vastgesteld. Drie marktpartijen, AM, Dura Vermeer Bouw Zuid West en Synchroon, vormen de Ontwikkelcombinatie Edisonpark, die een stedenbouwkundig plan voor Kwadrant B&F heeft gemaakt. Het plan voldoet aan het vastgestelde ambitiedocument en is nu uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Edisonpark is een ontwikkeling met circa 550 woningen voor verschillende doelgroepen in een groen en parkachtig woongebied in Zoetermeer. Naast eengezinswoningen en appartementen in de koop, middeldure huur en sociale huur zijn in deze ontwikkeling ook maatschappelijke functies toegevoegd:  een zorgconcept met circa 55 woonzorgappartementen en Villa Eigenwijze met 16 appartementen. Dit is een kleinschalig initiatief van de Stichting Villa Eigenwijze, die huisvesting wil bieden aan jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Voor het plan Edisonpark staat wonen in een park centraal. Omdat de huidige locatie al een groen karakter heeft, wordt hier een unieke kans geboden om op deze plek een bijzonder groen-stedelijk woonmilieu te ontwikkelen.

Plangenzen zijn slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

Concept

De locatie van de voormalige volkstuinen aan de oostkant van het centrumgebied, tegen Palenstein aan, biedt een goede kans om te voorzien in een autovrij en onderscheidend groen-stedelijk woonmilieu. Als één van de laatste ontwikkellocaties binnen de ring en gelegen aan het historische lint van de Zegwaartseweg kan hier een gevarieerd en uniek stukje Zoetermeer worden gerealiseerd.

Uitgangspunten herontwikkeling

Informatie-avond

Op woensdag 8 december 2021 organiseerden de Ontwikkelcombinatie Edisonpark en de gemeente Zoetermeer een digitale informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Edisonpark. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op het stedenbouwkundig plan, de inrichting van het gebied, het plan, de randvoorwaarden en het programma. Informatiebijeenkomst gemist? Kijk hieronder de presentatie en de digitale bijeenkomst terug.

Bekijk de bijeenkomst

Bekijk het verslag hier

Resultaten en vervolg

De resultaten van de enquête gehouden tussen 9-23 december 2021 kunt u hier lezen. Op dit moment werken we naar het definitieve ontwerp toe in het tweede kwartaal van 2022.

Bekijk de resultaten

 

Groene oase

De bestaande boomstructuren en singels spelen een belangrijke rol in de ecologische structuur van het gebied. Het natuurlijk groen zorgt voor een ontspannen, groene oase in de wijk. Het streven is om dit bestaande groen zoveel mogelijk in stand te houden als natuurlijke buffer tussen het luwe binnengebied en het hoofdverkeerswegennet van Zoetermeer.

De zone aan de Zegwaartseweg ten westen van het plangebied wordt vanwege de groene, landschappelijke kwaliteit en de grote gebruikswaarde in stand gehouden. De wijktuin blijft om die reden in hun huidige vorm bestaan. Waarbij de wens is om vanuit de nieuwe wijk te kijken hoe er een verbinding gemaakt kan worden met de wijktuin.

Een autovrij gebied

De Edisonstraat wordt verlegd naar de noordoostzijde buiten de watergang om. De nieuwe infrastructuur wordt gekoppeld aan het huidige tracé van de Oostweg en een afrit vanaf de Australiëweg aan de noordzijde van het plangebied. Met deze verlegging ontstaat een autovrij gebied.

Twee volkstuinen, één park

Het verleggen van de Edisonstraat biedt de kans om de twee volkstuinen samen te smelten tot één groot groen gebied. De locatie functioneert daarmee als een samenhangende schakel die vanaf de Zegwaartseweg tot aan de Oostweg de verbinding aangaat met de aangrenzende parken en groengebieden. Er komen fietsverbindingen in noordelijke en zuidelijke richting. In westelijke richting wordt met een brug over de Zegwaartsewetering een nieuwe fietsverbinding gemaakt richting Palenstein.

 

 

Geluidsvrij kerngebied

Een stedelijke rand van bebouwing die het groene kerngebied omsluit, weert het verkeersgeluid van de omliggende wegen. Een formele buitenzijde vormt de begrenzing naar de buitenwereld. Aan de binnenzijde ontstaat een groen, autovrij binnenmilieu. Hier wordt gewoond in een parkachtige setting. De binnenzijde is informeler met buitenruimtes die naar het parkgroen worden gericht. Zo wordt het geluid buiten gehouden en wordt tegelijkertijd het groen omarmd.

Clusters in het groen

Binnen het raamwerk van de grotere, samenhangende landschapszone wordt een nieuw ‘groen-stedelijk’ woonmilieu ontwikkeld. De woonclusters vormen een contrast met de open, meanderende parkruimte.

Woongemeenschappen

Ieder cluster biedt ruimte aan een groene woongemeenschap. Naast een eigen achtertuin beschikken de woongemeenschappen over een collectieve binnentuin die via een herkenbare toegang naar het park te betreden is. De collectieve hoven bieden de bewoners de mogelijkheid een eigen invulling aan het hof te geven. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van verschillende soorten beplanting of door een zelfgekozen inrichting met zit- en speelplekken. Aan de zuidzijde van de zone langs de Zegwaartseweg -nabij de Van der Hagenstraat- wordt een speciale woongemeenschap gecreëerd voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking: Villa Eigenwijze.

 

 

Cookie-instellingen