Veelgestelde vragen

Alle reacties zijn gebundeld in het Eindverslag participatie en verwerkt in het definitieve voorstel voor de Zoetermeerse bijdrage aan de RES 1.0. In januari 2021 neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Een volgende stap is om het voorstel van Zoetermeer als “aanbod” te doen aan de regio. Dit is dan de Zoetermeerse bijdrage aan de Regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag; de zogeheten RES 1.0. De  regio heeft deze naar verwachting eind maart  2021 klaar.

Daarnaast nemen wij het voorstel voor de RES mee in de gemeentelijke Omgevingsvisie die wij in 2021 gaan maken.

Alle reacties zijn gebundeld in het Eindverslag participatie en verwerkt in het definitieve voorstel voor de Zoetermeerse bijdrage aan de RES 1.0. In januari 2021 neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

RES is de afkorting van: Regionale energiestrategie. In het landelijke Klimaatakkoord sprak het Rijk met gemeenten af dat zij de ambitie hebben om op land 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. Dit moet vóór 2030 gerealiseerd zijn. Het Rijk heeft hiervoor de structuur van regio’s in het leven geroepen, de zogenaamde RES-regio’s. Elke regio geeft aan wat zij kan bijdragen aan die doelstelling van 35 TWh.  Zoetermeer zit in de regio Rotterdam Den Haag, samen met 23 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland en o.a. Stedin als netbeheerder. De regio Rotterdam Den Haag zoekt nu naar wind- en zonlocaties in een bandbreedte van tussen de 2,8 en 3,2 TWh.

Wanneer we spreken over elektriciteit hebben we het meestal over kilowattuur (kWh). Dit is ook de maat van elektriciteit op basis waarvan we onze energierekening betalen. Een gemiddeld huishouden gebruikt namelijk op jaar basis ongeveer 2800 kWh elektriciteit. Op nationale schaal spreekt men echter niet meer over Kilowattuur (kWh) maar over Terawattuur (TWh). Een TWh is gelijk aan 1.000.000.000 KWh. Om dit grijpbaar te maken, kan je zeggen dat je 1 TWh kan opwekken met 67 windmolens van 240 meter hoog of met circa 1000 hectare zonnevelden. Nederland verbruikt op jaarbasis nu 100 TWh aan elektriciteit. Dat zal komende jaren alleen nog maar toenemen omdat we bijvoorbeeld elektrisch gaan rijden zodat we geen benzine en diesel meer nodig hebben. De rijksoverheid heeft met de gemeenten afgesproken dat zij zullen proberen voor 2030 35 TWh te realiseren met windenergie op land en heel veel zonnepanelen, op land maar vooral ook op de daken of op andere wijze. De overige vraag aan duurzame stroom wordt op een andere wijze opgelost, o.a. wind op zee.

De energieopbrengst van windturbines is sterk afhankelijk van hun locatie (windrijk of minder windrijk gebied), maar stijgt nog steeds door met name de toenemende ashoogte en rotordiameter en meer opgesteld vermogen van de windturbine.  Als rekenvoorbeeld nemen we een windturbine van 4 MW die per jaar gemiddeld 2200 tot 3250 vollasturen draait (uren dat de molen op vol vermogen zou moeten draaien om de jaarproductie te produceren). De energieopbrengst is dan gemiddeld 10 tot 13 GWh, goed voor het jaarlijks stroomverbruik van 3.367 tot 4.377 huishoudens (een gemiddeld huishouden - 2,2 personen - verbruikt 2,97 MWh elektriciteit per jaar).

De energieopbrengst bij zonne-energie is afhankelijk van de opstelling en de mate van bedekking van het oppervlak en varieert van gemiddeld 550 MWh (1,9 TJ) tot 1000 MWh (3,6 TJ) per jaar per hectare, goed voor het stroomgebruik van 185 tot 330 huishoudens.

Om evenveel elektriciteit te leveren als 1 windturbine is dus 10 tot 23 hectare zonnedak of -veld nodig. 

Voor een toelichting: https://generation.energy/wp-content/uploads/2019/07/Handreiking-zon-en-wind.pdf

Wij hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en wenselijkheid van windenergie en zonnestroom in Zoetermeer. Kansen zien wij vooral in zonnepanelen op grote en kleine daken, parkeerplaatsen en geluidschermen. Meer windenergie vinden wij niet wenselijk. Het groene buitengebied van Zoetermeer is niet geschikt als locatie voor windenergie en grotendeels ongeschikt voor zonnevelden. Het groen versterkt de woonaantrekkelijkheid, het landschap en de biodiversiteit van Zoetermeer. Ook zijn er andere plannen met het Burgemeester van Tuyllpark en dit geldt ook voor een eventueel 4e windmolen op bedrijventerrein Lansinghage. Op bedrijventerrein Lansinghage staan nu drie windmolens.

We willen wel onderzoeken of het haalbaar is om zonnevelden te realiseren aan de Roeleveenseweg, Slootweg en baggerdepot Oosterheem. We gaan hierover nog in overleg met de betrokkenen rondom deze locaties. Graag horen wij ook van u wat u hiervan vindt.  

Op 17 februari 2020 heeft de gemeenteraad het programma Duurzaam en groen vastgesteld. Hierin kondigden wij aan om de ruimtelijke mogelijkheden en de wenselijkheid van windenergie en zonneparken op ons grondgebied te verkennen. Hierbij denken we ook aan verdere mogelijkheden van zonnepanelen op daken.

Op 8 juli 2020 organiseerde de gemeenteraad een digitale bewonersavond om ideeën en zorgen op te halen voor de concept Regionale energiestrategie (RES). Circa 25 inwoners/stakeholders en raadsleden waren aanwezig. Veel van de wensen en bedenkingen gingen over windenergie en zonnepanelen. De meeste voorkeur gaat uit naar vooral inzetten op zon op daken. Voor meer informatie: https://www.zoetermeer.nl/gemeenteraad/raad-vraagt-uw-mening-over-regionale-energiestrategie_48597/

Op 21 september 2020 sprak de gemeenteraad over de concept RES. Voor meer informatie: https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20200921_1

Adviesbureau Generation Energy heeft in oktober 2020 in opdracht van de gemeente de mogelijkheden voor windenergie en zonneparken op Zoetermeers grondgebied geïnventariseerd. Bent u geïnteresseerd in het onderzoek? Lees hier het rapport.

Ook is er met diverse andere gemeentelijke beleidsvelden gesproken over de wenselijkheid van deze mogelijkheden. De gemeente heeft vervolgens afwegingen gemaakt. Hierbij betrokken wij de moties van de raad over géén windmolens in het Westerpark en Balijbos én de wensen en bedenkingen van zowel inwoners als de raad zelf over de concept Regionale energiestrategie. Ook is rekening gehouden met de wensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit betreft een aangenomen amendement (agendapunt 5d1) om géén windmolens te realiseren in de Meerpolder.

Cookie-instellingen