Wind, bezonning en geluid

Bezonning

Om te onderzoeken of er voor omliggende bebouwing sprake zal zijn van ernstige schaduwwerking is een bezonningsstudie uitgevoerd. Deze studie berekent op basis van de stand van de zon of er sprake is van slagschaduw.

Uit de studie blijkt dat er geen sprake is van ernstige hinder door schaduw. De keuze voor een ranke hoogbouw (toren) en de positionering zo dicht mogelijk bij de onderdoorgang van de Eerste Stationsstraat onder de A12 zorgt ervoor dat een eventuele slagschaduw tot een minimum wordt beperkt. De kaartjes illustreren dit. De metingen vinden plaats op: 21 maart, 21 juni en 21 september, om respectievelijk 9.00 u (linksboven), 12.00 u (rechtsboven), 15.00 u (linksonder) en 18.00 u (rechtsonder).

Bezonning juni 

 

Bezonning maart en september

Wind

Bij hoogbouw moet men altijd rekening houden met eventuele windhinder voor de omgeving.  In overleg met  de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is het stedenbouwkundige volume in een zogenaamd ‘wind-model’ geplaatst om het te testen op wind(hinder). Op basis van de resultaten van dit onderzoek is het ontwerp aangepast en is de toren  teruggeplaatst ten opzichte van de laagbouw.

Op basis van de opnieuw uitgevoerde test in het ‘wind-model’ blijkt dat hierdoor geen sprake meer is van windhinder en het ontwerp op dit aspect voldoet aan de eisen.

Geluid

De ligging van de locatie naast de A12 en Nutricia en nabij de spoorweg maakt dat we te maken hebben met geluidbelasting van nagenoeg alle zijden. Om de effecten te onderzoeken is het stedenbouwkundig volume geplaatst in een zogenaamd ‘geluidsmodel’, waarin de geluidseffecten vanuit de omgeving zijn ingevoerd. De uitkomst is dat op delen van de gevel de belasting hoog is en het geluidsniveau binnen de woning hoger dan toegestaan. Tot op zekere hoogte kan hiervoor middels een ‘hoge waardenbesluit’ vrijstelling worden verleend. Daarnaast zullen we geluidswerende voorzieningen moeten toepassen in de gevels om op een (binnen)geluidsniveau te komen dat binnen de wettelijke normeringen valt.

Cookie-instellingen