Introductie en uitgangspunten

Zoetermeer groeit, er komen verspreid over 10 tot 15 jaar zo’n 30.000 inwoners bij. Daarom heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de ambitie uitgesproken om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen. Een schaalsprong (groei) waarbij een goede balans ontstaat tussen de groei van de stad en de kwaliteit. Eenzelfde of zelfs zwaardere opgave zal er voor de stad zijn in een aantal bestaande wijken, die niet groeien maar wel een kwaliteitsimpuls nodig hebben. Voor de verdichting van de binnenstad zoekt de gemeente 2000 woningen, vooral gericht op doelgroepen die graag in de stad met de bijbehorende voorzieningen willen wonen, in het bijzonder jongeren. Cadenza 2 draagt bij aan deze opgave. Aan de Italiëlaan wordt een groot aantal woningen gebouwd. De gemeente ziet graag dat de binnenstad een plek wordt waar mensen komen voor werk, wonen en recreatie. Met het ontwikkelen van Cadenza 2 streven we ernaar om hieraan bij te dragen. Deze ambities zijn ook vastgelegd in de Visie Binnenstad en de Schaalsprong.

Uitgangspuntennotitie 2018

De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld: een kader om op deze locatie jongerenwoningen en commerciële appartementen te realiseren. Het college heeft in juni 2019 besloten om de locatie op de markt te zetten. De uitgangspunten die de raad heeft vastgesteld zijn als eis in de verkoopprocedure meegenomen. Denk hierbij aan het woonprogramma, de bouwvolumes, de positionering en de uitstraling van het gebouw. Deze uitgangspunten zijn leidend voor het ontwerp. Een van de regels uit de verkoopprocedure is dat het ontwerp moet passen binnen de kaders, verder is het niet mogelijk om het ontwerp op grote onderdelen aan te passen. Vastgoedontwikkelaar Stadswaarde heeft de opdracht gekregen om op de locatie Cadenza 2 het project SAM te realiseren. Zij passen in een schetsontwerp het woningbouwprogramma en het bouwvolume in op de locatie. Zij ontwerpen de constructieve en uiterlijke uitgangspunten die in de omgeving passen. Naar aanleiding van het schetsontwerp vindt participatie plaats

Proces

De planvorming doorloopt een aantal fases tot aan de uitvoering. Gedurende deze fases wordt het plan steeds verder uitgewerkt. Op diverse momenten zijn er mogelijkheden voor participatie en het kenbaar maken van zienswijzen en bezwaar maken.
Op dit moment ligt er een schetsontwerp dat we met de bewoners bespreken.

Wijziging bestemmingsplan

De huidige bestemming van de locatie is ‘Verkeer-Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming zijn geen woningen toegestaan. Om woningbouw te kunnen realiseren op deze locatie, moet het bestemmingsplan worden herzien naar bestemming ‘Gemengd’. Binnen deze bestemming kan de beoogde woningbouw in combinatie met eventuele andere functies in de plint worden gerealiseerd.

Hiervoor is eerst een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ook ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en dit naar de gemeenteraad gestuurd. Dit voorontwerp is besproken in de commissie Stad.

Na de participatie in april gaat de ontwikkelaar verder werken aan het voorlopig en daarna definitief ontwerp. Zoals hierboven gezegd vormt het voorlopig ontwerp de basis voor het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan indien gewenst een zienswijze worden ingediend. Dat is mogelijk tot zes weken vanaf het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Volgens de huidige planning zal dit nog in 2021 plaatsvinden. Op 22 april zullen we het proces nader toelichten en krijgt u de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen.

Planning

Voor het project is een voorlopige planning gemaakt. In 2021 wordt verder gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan loopt vanaf 2021 tot en met 2022. Wanneer het bestemmingsplan definitief is volgt een aanvraag voor de omgevingsvergunning, naar verwachting in 2022. De start van de bouw is gepland in 2023.

Cookie-instellingen