DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Enquête Oosterheem

De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Woont u in de ‘Eilandenbuurt’ in Oosterheem? Dan kunt u meedoen aan dit onderzoek. Wij ontvangen signalen dat bewoners verschillende vormen van overlast ervaren in een gedeelte van de Eilandenbuurt. Dit willen wij graag aanpakken en daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij vinden het als gemeente namelijk belangrijk dat u als wijkbewoner(s) invloed heeft op en betrokken bent bij uw woon- en leefomgeving. U weet wat er speelt en wat er mogelijk nodig is om uw leefomgeving zo prettig en veilig mogelijk te maken.

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan deze enquête? Iedereen in het huishouden vanaf 16 jaar en ouder mag meedoen. Reageren kan t/m 23 mei. In de enquête kunt u aangeven of u een terugkoppeling wilt ontvangen. Hiervoor vult u uw e-mailadres bij de betreffende vraag in. U krijgt dan een samenvatting van de uitkomst toegestuurd. Dit heeft geen invloed op de vertrouwelijkheid van het onderzoek.

Wat doen we met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. De uitkomsten zijn niet tot individuele personen of huisadressen te herleiden. De uitkomsten worden alleen gebruikt om te weten wat er speelt in uw buurt en om de overlast aan te pakken.

Vragen?

U kunt uw vragen mailen naar oosterheem@zoetermeer.nl. Beschikt u niet over een computer of lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Van der Maat (administratief medewerker) via telefoonnummer 079-3469385.

Samenvatting enquête Eilandenbuurt in Oosterheem

In april en mei 2021 heeft de gemeente een enquête naar de leefbaarheid en veiligheid in de eilandenbuurt in Oosterheem uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op een gedeelte van de Eilandenbuurt. Alle 504 woonadressen in dit deel zijn door middel van een brief uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst mocht door iedereen ouder dan 16 jaar worden ingevuld. In totaal hebben 137 respondenten één of meer vragen van de enquête ingevuld, waarvan 122 respondenten in het onderzoeksgebied wonen. Dit is de samenvatting van de resultaten van de enquête.

Contact en verbinding

Sociale cohesie

Aan de hand van zeven stellingen is de ervaren sociale cohesie gemeten. Op basis van zes van deze stellingen is een gemiddelde score berekend als score voor de sociale cohesie. Dit is een score tussen de 1,00 en 4,00, waarbij een lagere score gelijk staat aan een lagere sociale cohesie.De sociale cohesie in het onderzoeksgebied is gemiddeld een 2,52. Bijna de helft (43,0%) haalt een score tussen de 2,50 en 2,99.

Contact met de gemeente

In totaal weet 59,1% van de respondenten waar ze iets kunnen melden met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Daar staat tegenover dat een kleiner deel van de respondenten (24,4%) vindt dat de gemeente hen goed of voldoende informeert over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. Ongeveer een derde van de respondenten (33,9%) vindt dat zij door de gemeente worden betrokken bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid.

Voorzieningen voor de jeugd

Speelvoorzieningen

In de Eilandenbuurt vindt 13,4% van de respondenten dat er onvoldoende speelplekken zijn voor kinderen. De respondenten geven vaak aan dat er eigenlijk wel voldoende speelmogelijkheden zijn, maar dat deze vaak worden gebruikt als hangplek door jongeren.

Voorzieningen voor jongeren

Bijna drie op de tien respondenten (29,4%) vinden dat er onvoldoende voorzieningen zijn voor  jongeren. De respondenten geven aan dat ze door het gebrek aan voorzieningen misschien gaan hangen. Daarbij noemen de respondenten vaak dat dit misschien opgelost kan worden door een plek te creëren waar de jongeren, onder begeleiding of toezicht, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten.

Overlast en veiligheid

Schoon

Meer dan de helft van de respondenten (57,6%) ervaart veel overlast van rommel op straat. De rommel is voornamelijk zwerfafval, mede veroorzaakt door overvolle vuilcontainers. Uit de enquête kwam niet naar voren om welke containers het gaat. Zes op de tien respondenten (60,2%) geven aan dat ze veel overlast ervaren door hondenpoep.

Vandalisme

Meer dan een derde van de respondenten (35,6%) geeft aan dat ze geen overlast ervaren door vernield straatmeubilair. Kijkend naar vernielde straatverlichting, geeft 45,8% aan dat ze hier geen overlast van ervaren.

Veiligheid

In de Eilandenbuurt ervaart 44,9% veel overlast door agressief rijgedrag. Verder geeft twee derde van de respondenten (66,9%) aan veel overlast te ervaren door rondhangende jongeren en ervaart 32,2% veel overlast door drugsgebruik en/of -handel. Aan de respondenten is ook gevraagd of zij melding van overlast hebben gemaakt. Meer dan de helft van de respondenten (51,7%) geeft aan dat zij wel eens melding hebben gemaakt van overlast. Daarbij geven  meerdere respondenten aan dat ze de meldingen hebben gedaan bij de gemeente. De respondenten maken ook meldingen bij de politie en de woningcorporatie. Het merendeel van de respondenten geeft aan meldingen te hebben gemaakt over zwerfafval, rondhangende jongeren, geluidsoverlast en/of drugsoverlast. Over het algemeen voelt 19,1% van de respondenten zich nooit onveilig in de Eilandenbuurt. Als de respondenten overdag alleen over straat lopen, voelt 54,3% zich nooit onveilig. Als de respondenten ‘s avonds alleen over straat lopen, voelt 21,5% zich nooit onveilig. Daarnaast geeft 65,1% aan zich soms of vaak zorgen te maken als hun kinderen buiten spelen in de Eilandenbuurt.

Financiën

Bekendheid van organisaties en regelingen

Zes op de tien respondenten (62,7%) geven aan dat zij het Nibud kennen. Het Juridisch Loket is bekend bij 50,9% van de respondenten en Stichting Piëzo is bekend bij 42,7%. Ongeveer een kwart van de respondenten (25,5%) geeft aan geen van de voorgestelde organisaties te kennen. Van de voorgestelde regelingen geeft 18,2% van de respondenten aan dat ze geen van de regelingen kennen. De regeling met de grootste bekendheid onder de respondenten is de ZoetermeerPas (76,4%). De Schuldhulpverlening is bekend bij 61,8% en de Bijzondere Bijstand is bekend bij 49,1%.

Problematiek en hulp

Meer dan acht op de tien respondenten (83,6%) geeft aan in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête geen financiële problemen te hebben ervaren. De meest genoemde problemen zijn stress over geld en het gevoel te moeten overleven. In beide gevallen geeft 5,5% van de respondenten aan dit te hebben ervaren. Meer dan de helft van de respondenten (51,8%) zou, als zij financiële problemen zouden hebben, hulp of advies vragen. De respondenten geven aan dat ze liever een centraal punt, onder de regie van de gemeente, zien, waar zij met hun vragen terecht kunnen. Ook willen de respondenten dat er een proactieve aanpak wordt gehanteerd.

Oordeel en actie

Oordeel

De respondenten konden de tevredenheid over de buurt uitdrukken met een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,5. Iets meer dan een kwart (25,9%) geeft een onvoldoende (1 t/m 5). Ongeveer de helft van de respondenten (47,0%) vindt dat de buurt in de afgelopen twaalf maanden erop achteruit is gegaan. De respondenten is ook gevraagd om in een rapportcijfer aan te geven hoe zij hun veiligheid in de Eilandenbuurt beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,51. Bijna twee op de tien respondenten (18,1%) geeft een onvoldoende (1 t/m 5). Ongeveer vier op de tien respondenten (42,2%) zegt dat de hoeveelheid criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête is toegenomen.

Actie

De respondenten konden aangeven wat, in hun ogen, de actiepunten voor de gemeente zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de Eilandenbuurt te verbeteren. Daarbij wordt door de respondenten vaak aangegeven dat ze meer toezicht in de buurt willen, bijvoorbeeld met behulp van  beveiligingscamera’s. Verder stellen meerdere respondenten voor om de jongeren meer bij de buurt te betrekken en (gratis) activiteiten aan te bieden, zodat de jongeren minder geneigd zijn om te gaan rondhangen. Ook willen de respondenten dat de gemeente iets doet aan de overlast door scooters, bijvoorbeeld door hekjes te plaatsten waar de scooters niet doorheen kunnen. Daarnaast geven meerdere respondenten aan dat de communicatie beter kan. Het gebeurt te vaak dat zij niets meer horen als zij ergens melding van maken. De respondenten is ook gevraagd om aan te geven of zij zelf iets kunnen en willen doen om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Meerdere respondenten geven aan dat ze in gesprek gaan met buurtbewoners en de jongeren. Ook zeggen veel respondenten dat ze melding zullen (blijven) maken van overlast. Dit is volgens hen een goede manier om de problematiek in de buurt zichtbaar te maken bij de gemeente. Daarnaast willen de respondenten, alleen of met elkaar, zwerfvuil opruimen.

Bekijk de uitkomsten

Cookie-instellingen