Samenspraakmiddelen

Binnen een samenspraaktraject kunnen verschillende samenspraakmiddelen worden ingezet. De inzet hangt af van de beleidsfase, het doel van de samenspraak en het gekozen samenspraakniveau. Hier vind je een overzicht van de samenspraakmiddelen die de gemeente Zoetermeer gebruikt en ‘alternatieve’ middelen die minder vaak gebruikt worden.

 


Overzicht van de samenspraakmiddelen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikte samenspraakmiddelen. 

 

Ambassadeursnetwerk

Een ambassadeursnetwerk bestaat uit sleutelfiguren in een bepaald deel van de samenleving, die mensen werven en enthousiasmeren voor een plan of idee.

 

Beheergroep

Een beheergroep is een groep buurtbewoners en/of ondernemers en professionals die meedenkt en meewerkt bij het beheer, de concrete uitwerking van beleid.

 

Brief

Een brief is een traditioneel communicatiemiddel die bij het samenspraakniveau ‘informeren’ ingezet kan worden.

 

Burgerpanel

Een burgerpanel is een selecte groep inwoners die haar mening geeft over beleidsvraagstukken of over de kwaliteit van dienstverlening in een gemeente.

 

Digitaal burgerpanel

Het digitale burgerpanel bestaat uit ongeveer 2500 Zoetermeerders die digitaal te benaderen zijn voor relatief kleine onderzoeken.

 

Enquête

Met een enquête kan je kwantitatief de mening peilen van inwoners en de betrokkenheid bevorderen.

 

Expertmeeting (of expertgroep)

Een expertmeeting is een bijeenkomst met verschillende experts (instellingen, organisaties of individuen) om deskundig commentaar, ideeën en informatie te verkrijgen over een onderwerp.

 

Focusgroep

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van belanghebbenden, begeleid door een ervaren gespreksleider.

 

Informatieavond

Een informatieavond is een avond waar belanghebbenden en andere geïnteresseerden informatie krijgen van gemeente en eventuele partners over een bepaald project of beleidsontwikkeling.

 

Inloopbijeenkomst

Een inloopbijeenkomst of spreekuur stelt belangstellenden in de gelegenheid om informatie op te vragen en/of vragen te stellen over een bepaald project of beleidsontwikkeling.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een vaste groep bewoners en/of vertegenwoordigers van instellingen die het beleidsproces nauw volgt en de beslissers met enige regelmaat adviseert over de te maken keuzen/voortgang.

 

Metaplan

Metaplan is een methode om snel ideeën te verzamelen, te delen en te prioriteren. Tijdens een brainstormsessie met de Metaplan-methode krijgen alle deelnemers een stapel post-its en een vraag waarop de gemeente een antwoord zoekt. Deelnemers schrijven hun antwoorden op de post-its. De post-its worden op flap-overs geplakt. Hierna krijgt iedere deelnemer een aantal rode en groene stickers die hij/zij bij de beste en slechtste ideeën mag plakken. Op deze manier ontstaat een overzicht van de meningen, oplossingen en ideeën.

 

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprekken zijn informele gesprekken over specifieke onderwerpen tussen inwoners, raads- en collegeleden en ambtenaren.

 

Scenariomethode

Een methode om verschillende denkbare toekomstbeelden te ontwikkelen en bespreken, en om de consequenties van beleid te voorzien.

 

Social media

Social media (Facebook en Twitter) zijn middelen om bewoners kort, krachtig en snel te informeren en/of raadplegen.

 

Tentoonstelling

Een tentoonstelling is een (tijdelijke of permanente) gelegenheid waarbij de gemeente inwoners, bedrijven en/of instellingen een beeld geeft over een beleidsontwikkeling of project.

 

Website

Via www.zoetermeer.nl informeert de gemeente Zoetermeer inwoners, instellingen en bedrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vind je een overzicht van 'alternatieve' samenspraakmiddelen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ABCD-methode

De ABCD-methode gebruikt de capaciteiten en vaardigheden van bewoners, lokale organisaties en instituties om de sociaaleconomische ontwikkeling van een buurt op duurzame wijze te bevorderen. Zelfsturing is hierbij het uitgangspunt.

 • Begrotingswijzer

De Begrotingswijzer is een online methode om inwoners te betrekken bij het opstellen van de begroting.

 • Burgerjury

De burgerjury is een door de gemeente geselecteerde groep burgers die voorafgaand aan beleidsbeslissingen advies uitbrengt over een politiek vraagstuk.

 • Consensusconferentie

Tijdens een consensusconferentie wordt een kleine groep inwoners geïnformeerd over een maatschappelijk controversieel beleidspunt. Na onderlinge discussie brengt de groep een advies uit waar alle deelnemers achter staan.

 • Debatwedstrijd

Een debatwedstrijd is een manier om het publiek te interesseren voor de lokale politiek.

 • Deliberatieve peiling

Dit is een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Een Deliberatieve Peiling levert een onderbouwde mening van deelnemers op.

 • Dialoogmethodiek

Een laagdrempelige methode waarbij mensen in kleine kring ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken over een thema in hun stad of dorp.

 • Digitaal debat

In een digitaal debat kan in discussie worden getreden met inwoners, deskundigen, maatschappelijke organisaties en andere overheden over talloze aspecten van een bepaald beleidsprobleem. Dit gebeurt door het uitwisselen van bijdragen via internet.

 • Digitaal of thuis mee ontwerpen

Bij concrete inrichtingsvraagstukken worden de bewoners uitgenodigd om zelf een inrichtingsplan samen te stellen.

 • Gibson methode

De Gibson-methode is een methode waarbij inwoners aan de hand van stellingen hun mening geven over een bepaald onderwerp.

 • Interview

Een (face-to-face of telefonisch) interview is geschikt om een kleine groep bewoners, ondernemers en/of sleutelfiguren diepgaand te bevragen.

 • Lerende gemeenschap

Een Lerende Gemeenschap (LG) bestaat uit een groep mensen die belang heeft bij een bepaald vraagstuk en met elkaar kennis wil uitwisselen om dit onderwerp aan te pakken.

 • Motiemarkt

Een markt waarop raadsleden ideeën kunnen ophalen van inwoners, die zij vervolgens vertalen in een motie of amendement.

 • Oasis game

De ‘Oasis Game’ is een van oorsprong Braziliaanse methode die zich richt op het versterken van de sociale samenhang in een wijk door bewoners samen een collectieve droom te laten verwezenlijken.

 • Olympiade conferentie

De Olympiadeconferentie is een methode waarbij groepen met verschillende belangen en expertises samen toewerken naar een gezamenlijk gedragen besluit of standpunt.

 • Ouderenproof

Een methode om de kennis en praktijkervaringen van senioren in kaart te brengen en te verwerken in het seniorenbeleid van de gemeente.

 • PALED-methode

De PALED-methode (Plan van Actuele Leefbaarheidsdoelen) helpt om de ideeën van dorpsbewoners over de leefbaarheid van hun dorp in kaart te brengen en te verwerken in een dorpsplan.

 • Portiekgesprekken

Portiekgesprekken zijn gesprekken die buurtwerkers en andere professionals voeren met een groepje mensen die aan eenzelfde portiek of trap wonen.

 • Pressure Cooker

Pressure Cooker is een methode waarbij mensen vanuit verschillende disciplines in een relatief korte tijd werken aan oplossingen voor een vooraf gesteld gecompliceerd probleem.

 • Schouw

Een wijk- of buurtschouw is een wandeling of fietstocht door een buurt waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om aan gemeente en andere professionals te vertellen hoe zij hun woonomgeving beleven.

 • Stadsdebat

Een stadsdebat of stadsgesprek is een combinatie van activiteiten en bijeenkomsten die erop gericht is om zoveel mogelijk ideeën van de inwoners te verzamelen over een bepaald onderwerp.

 • Tekensessie

Een tekensessie is een instrument voor ideeënontwikkeling en het visualiseren van fysieke projecten. Bijvoorbeeld voor een ontwerp van de openbare ruimte (park, speelplaats, gebiedsontwikkeling etc.).

 • Veiling

De veiling is een methode die inwoners ertoe beweegt op basis van een fictief bedrag keuzes te maken met betrekking tot voorzieningen en plannen voor de gemeente.

 • Versnellingskamer

De versnellingskamer, ook wel ‘Group Decision Room’ of ‘Brainbox’ genoemd, is een elektronisch vergadersysteem waarbij de deelnemers in korte tijd een grote hoeveelheid ideeën en meningen uitwisselen.

Cookie settings