Best Practices

Op deze pagina vind je voorbeelden van geslaagde samenspraaktrajecten van de gemeente Zoetermeer. Deze voorbeelden kunnen wellicht dienen als inspiratie voor jouw eigen samenspraaktraject.

 


Voorbeelden samenspraak gemeente Zoetermeer

Help mee!

Heb je ervaringen of voorbeelden van een geslaagd samenspraaktraject of juist een ‘bad practice’? Laat het weten via samenspraak@zoetermeer.nl, misschien wordt jouw voorbeeld  hier geplaatst.

 

 

Toekomstplan Dorpsstraat

In april 2014 is via een online enquête geïnventariseerd wat Zoetermeerders van de Dorpsstraat vinden en wat ze ervan verwachten. Daarna hebben bewoners, winkeliers en ondernemers van de Dorpsstraat hun ervaringen, ideeën en suggesties met elkaar gedeeld tijdens een speciale samenspraakavond. Ook winkelexperts dachten mee over de kansen en uitdagingen van de Dorpsstraat. In 2015 is een 'Toekomstplan Dorpsstraat'  gemaakt, waarin de ambities en actiepunten staan voor de toekomst.

 


Uitvoeringsprogramma Buytenpark

De gemeente heeft het Uitvoeringsprogramma Buytenpark opgesteld in nauw overleg met een werkgroep waarin diverse gebruikersorganisaties waren vertegenwoordigd, te weten: het Kwaliteitsteam Buytenpark, de Toervereniging Zoetermeer ‘77, de stichting Wielerpromotie Groene Hart, ruiters en de Tuinvereniging Seghwaert. Het samenspraakniveau was adviseren. In de werkgroep is gesproken over de fiets- en wandelverbindingen, het MTB-parcours, ruiterpaden en de natuurgerichte maatregelen. In 2011 heeft de stadsecoloog samen met een bioloog van het Kwaliteitsteam Buytenpark de biodiversiteitsmaatregelen geïnventariseerd. Deze zijn vastgelegd in een zogenoemde hotspotkaart (bijlage 2). Deze maatregelen en de kaart kwamen aan de orde in de werkgroep.

Op 25 november 2015 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd over het uitvoeringsprogramma. Belangstellenden konden daar kennis nemen van het uitvoeringsprogramma in wording. De fietsverenigingen presenteerden daar ook hun eigen plan en inbreng.

Diverse onderdelen uit het uitvoeringsprogramma zijn inmiddels uitgevoerd, anderen volgen binnenkort.

 


Mobiliteitsvisie

In de mobiliteitsvisie komen de belangrijkste onderwerpen te staan op het gebied van verkeer en vervoer. Binnen Zoetermeer, maar ook in de regio. De OV verbinding naar Rotterdam is een van de belangrijkste onderwerpen in de nieuwe mobiliteitsvisie.  Bedrijven, inwoners en scholen waren het er in juli 2016 roerend over eens: de OV-verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam moet een stuk beter. 

Tijdens de samenspraakbijeenkomst bespraken de deelnemers in steeds wisselende groepjes hun wensen en ervaringen. Dat werkte goed want zo kwam iedereen aan het woord en was er echt ruimte om naar elkaar te luisteren. Zo leverden zij belangrijke bouwstenen aan de nieuwe mobiliteitsvisie. In september volgde nog een bijeenkomst met andere overheden uit de regio.

Wethouder Marc Rosier was er ook steeds bij want ook hij wilde vanaf het begin in gesprek zijn met de mensen om wie het gaat. Beide bijeenkomsten werden buiten de deur gehouden, waardoor je even loskomt van de gemeente en elkaar op een plek in de stad opzoekt.

Goed gastheerschap van de gemeente is daarbij wel belangrijk. Mensen doen tenslotte vrijwillig en in hun eigen vrije tijd mee aan de samenspraak dus een goede locatie met goede catering is gewoon een must.