Extra aandachtspunten veiligheidsbeleid

Naast de vier bestaande speerpunten, komen er extra aandachtspunten bij. Dit zijn onderwerpen of accenten die nog niet in het veiligheidsbeleid voorkomen.

 1. Preventie
  Preventieve maatregelen maken altijd onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. Het thema is echter onderbelicht gebleven. Met deze actualisatie wordt dat meer zichtbaar, zoals bij de aanpak problematische jeugdgroepen en de aanpak van ondermijning.
   
 2. Coronacrisis
  Dit onderwerp behoeft geen nadere toelichting.
   
 3. Leefbaarheid in de buurten
  Het thema ‘leefbaarheid’ krijgt extra aandacht in het veiligheidsbeleid. De aanpak richt zich op de leefbaarheid in buurten. Daar waar de problemen zich voordoen. In eerste instantie gaat het vooral om de aanpak van jeugdoverlast. Maar te denken valt ook aan de opvang van verwarde personen en de aanpak van veroorzakers van woon/burenoverlast. Deze kunnen de leefbaarheid in een buurt behoorlijk verzieken.
   
 4. Aanpak woonoverlast
  Met de start van de coördinator Woonoverlast wordt de aanpak van overlastveroorzakers met diverse partners geïntensiveerd.
   
 5. Versterking en intensivering handhaving
  Als gevolg van de coronacrisis zijn de boa’s in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De boa’s worden op steeds meer thema’s ingezet. Zij spelen de belangrijkste rol bij de handhaving van de leefbaarheid in de buurten. Team Handhaving neemt deel aan de pilot ‘korte wapenstok’.
   
 6. Aandacht problematisch gedrag van individuen
  Er zijn personen met complexe problemen in meer levensgebieden, waarbij het risico aanwezig is dat zij zichzelf of andere schade berokkenen. Daar waar er vanuit dit gedrag sprake is of kan zijn van strafbare feiten, verstoren van de openbare orde, intimidatie, belediging of gevaar voor derden, vindt er vanuit de aanpak problematisch gedrag afstemming plaats met de betrokken ketenpartners, als schakel tussen zorg en veiligheid. Zo nodig, als het om ingewikkelde gevallen met veel problemen gaat, vindt er overleg plaats in het Zorg- en Veiligheidshuis.
   
 7. Cyberweerbaarheid
  Steeds vaker worden mensen slachtoffer van cybercriminaliteit. Om ervoor te zorgen dat minder inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercriminaliteit gaat de gemeente inzetten op het vergroten van de cyberweerbaarheid van inwoners en bedrijven.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen